Licytacja L-86-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-86-2017 - j.kowalski-zam

I. Dane zamawiającego

Nazwa: bla@bla.pl, UG
Adres pocztowy: Śliskaoska 2 m. 3
Miejscowość: Plock, Kod pocztowy: 43-200
Tel.: 4734783839, Faks: 238384884
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

45/2016

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-24 17:57:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
j.kowalski-zam
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
równiarka
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.33.33.33-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
2 miesiące

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

1 rok

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ncjsoi

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-24 17:55:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

hui

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-24 17:57:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-24 17:59:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

hfyfyhebt

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

brtgrfty

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła