Licytacja L-88-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-88-2009 - dostawa porządnej platformy

Dane zamawiającego

Inwestycje, GOSZ
Kościuszki 20
95-200, Pabianice

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-18 15:33:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

xrfrxfgrfc

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

dededfref

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ededferfrf

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-11 15:28:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

wswswsdw

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

wswdwded

VIII. Termin związania ofertą

wwew.

IX. Termin wykonania zamówienia

wwwd.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wwdwd

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wwdwded

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

wdwdwd

Informacje o wadium:

swdswd

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-11 15:28:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 1 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-17 15:29:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła