Licytacja L-89-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-89-2013 - rrr

I. Dane zamawiającego

Nazwa: M, NN
Adres pocztowy: Ćwiartki 3 m. 4
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-555
Tel.: 123456789, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2013-03-23 13:45:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
rrr
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
wyprowadzanie psów na spacer:-)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 77.77.77.77-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
30.03-30.04.2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

2013

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

www

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

10000

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-26 13:41:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

e-mail

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-03-23 13:45:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-03-23 13:56:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

bb

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

aa

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła