Licytacja L-9-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-9-2009 - a

Dane zamawiającego

Tomasz Wasilewski, US Łódź - Widzew
Papiernicza 7
92-312, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

00

Termin otwarcia licytacji:

2009-01-29 14:33:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

a

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

a

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-21 14:12:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a

VIII. Termin związania ofertą

30dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

w okresie 2 lat.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

a

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

a

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

a

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-21 14:12:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-01-23 14:19:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła