Licytacja L-9-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-9-2010 - rfr

Dane zamawiającego

Paweł , Gmina Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471, Wojaszówka

Numer ogłoszenia w BZP:

ikii9

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-14 09:04:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

rrr

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

rr

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

rr

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-28 09:04:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

ff

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

fff

VIII. Termin związania ofertą

dd.

IX. Termin wykonania zamówienia

dd.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dd

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

ff.dd.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

dd

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

dd

Informacje o wadium:

dd

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-28 09:04:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2010-01-14 09:04:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-14 09:06:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła