Licytacja L-90-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-90-2013 - catering

I. Dane zamawiającego

Nazwa: M, NN
Adres pocztowy: Ćwiartki 3 m. 4
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-555
Tel.: 123456789, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

88

Termin otwarcia licytacji:

2013-03-23 14:14:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
catering
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
usługa cateringowa
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.33.33.33-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
30.03.2013-29.03.2014

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
20%

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

25.05.2013

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

vv

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

120000

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 EUR

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-26 14:04:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

www

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-03-23 14:14:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-03-23 14:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nn

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

mm

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

bb

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła