Licytacja L-91-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-91-2017 - Katowice: Naprawa i konserwacja kserokopiarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: kleks, kleks
Adres pocztowy: róza 5 m. 5
Miejscowość: Radomsko, Kod pocztowy: 97-500
Tel.: 5555, Faks: 555
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

uujkhjkjk

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-26 14:20:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Katowice: Naprawa i konserwacja kserokopiarek
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
rzedmiotem zamówienia jest: Naprawa i konserwacja kserokopiarek. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu użytkowania urządzeń u Zamawiającego, tj. w budynkach położonych w Katowicach przy ul.: Młyńskiej 2, 4. Pocztowej 5, 7, 3 Maja 7, Rynek 1, 13, Warszawskiej 4, Francuskiej 70, pl. Wolności 12a, ul. Uniczowskiej 36, ul. Kwiatkowskiego 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji urządzeń.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 50.31.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
24 miesiące

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie żąda wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełnił minimalne warunki tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują co najmniej dwie usługi polegające na wykonywaniu napraw i konserwacji minimum 20 kserokopiarek oraz przedłożą dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

24

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

gdfgdg@o2.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

omputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający ustala cenę wywoławczą na 50000,00 zł. 2. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1000,00 zł. 3. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji elektronicznej system na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia (1000 zł). Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-25 13:56:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

igfruerit

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-26 14:20:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-26 14:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wzór umowy określony został w załączniku nr 5 do niniejszego Opisu. 2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji.​

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

bfvvbvb

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. W licytacji może wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszym Opisie Warunków Uczestnictwa w Licytacji, zwanym dalej Opisem. 2. Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału Wykonawca rejestruje się na platformie licytacji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych postępując zgodnie z procedurą rejestracji opisaną na platformie. Adres platformy: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php 3. W przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła