Licytacja L-93-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-93-2010 - Dostawa papieru kserograficznego dla Urząd_Miasta

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Fred, Urząd
Adres pocztowy: Urzędowa 1 m. 1
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 85-950
Tel.: 55 555 55 55, Faks: 55 555 55 55
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-00-2000

Termin otwarcia licytacji:

2010-05-19 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego dla Urząd_Miasta
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Miasta w W. ilości: papier formatu A3 – 40 ryz, papier formatu A4 – 4 000 ryz, papier formatu A5 – 400 ryz, Uniwersalny papier biurowy przeznaczony do użytku we wszystkich urządzeniach biurowych oraz maszynach szybko kopiujących. Stopień bieli CIE 146±3 (PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron), gramatura 80±3 gr/m2 (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 536:1996), wilgotność 3,8-5,0% (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 287:1994), grubość 103±3 μm (PN-EN ISO 534:2005), nieprzezroczystość min. 91% (ISO 2471:1998), przepuszczalność powietrza nie większa niż 1 250 cm3/min (PN-P-50176-3:1994), gładkość /szorstkość wg Bendtsen/ (220±60 cm3/min (PN-93/P-50166.02, średnia z obu stron) pakowane: ryza (500 arkuszy), typu International Paper POL-Speed. Dostawa zamówionego papieru kserograficznego odbędzie się w 4 częściach w wyznaczonych terminach – zgodnie z terminem wskazanym w załączniku nr 1 do wzoru umowy - zgodnego ze wzorem dostępnym na stronie www.urzad.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyspieszenia terminu dostawy. Zmiana terminu może zostać dokonana telefonicznie, a nowo wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od złożenia zapotrzebowania.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy - zgodnego ze wzorem dostępnym na stronie www.urzad.pl

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do licytacji.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do licytacji.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do licytacji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do licytacji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do licytacji.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
• certyfikat podpisany przez producenta papieru, z którego wynika, że dostarczony papier kserograficzny spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia

Inne dokumenty

 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.urzad.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie www.urzad.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta w W. będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania dostaw będących przedmiotem zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50 % ceny oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia wartość 48 000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-05-06 18:23:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta w W., ul. Urzędowa 1/1, 85-950 Warszawa, pok. 100 Sekretariat.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-05-19 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-05-19 10:40:27

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy Umowa nr …… z dnia .......................... pomiędzy: Urzędem Miasta w W. reprezentowanym przez … – ……. w W., zwana w umowie „Zamawiającym” a ....................................................................... z siedzibą ..............................................…. posiadającym NIP .......................................... REGON....................................................... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr ........................... w Sądzie ....................... lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w ....................................................... pod nr .......................................................................................... dnia .....………………… zwanym dalej „ Wykonawcą", którego reprezentują: 1. ....................................................... 2. ....................................................... o następującej treści: Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) §1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Miasta w W. w ilości: papier formatu A3 – 40 ryz, papier formatu A4 – 4 000 ryz, papier formatu A5 – 400 ryz, 1. Uniwersalny papier biurowy przeznaczony do użytku we wszystkich urządzeniach biurowych oraz maszynach szybko kopiujących. Stopień bieli CIE 146±3 (PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron), gramatura 80±3 gr/m2 (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 536:1996), wilgotność 3,8-5,0% (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 287:1994), grubość 103±3 μm (PN-EN ISO 534:2005), nieprzezroczystość min. 91% (ISO 2471:1998), przepuszczalność powietrza nie większa niż 1 250 cm3/min (PN-P-50176-3:1994), gładkość /szorstkość wg Bendtsen/ (220±60 cm3/min (PN-93/P-50166.02, średnia z obu stron), typu International Paper POL-Speed. 2. Papier musi być pakowany w ryzy po 500 arkuszy w każdej, dodatkowo ryzy pakowane są po 5 szt. w zbiorcze kartony. Na opakowaniu musi znajdować się logo producenta papieru. §2 1. Zamówiony papier kserograficzny dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w 4 częściach w wyznaczonych terminach do siedziby Urzędu Miasta w W. – zgodnie z terminem wskazanym w załączniku nr 1 do umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyspieszenia terminu dostawy. Zmiana terminu może zostać dokonana telefonicznie, a nowo wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od złożenia zapotrzebowania 3. Wykonawca przed dostawą telefonicznie powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy. Dostawa odbędzie się w dniu urzędowania Urzędu Miasta w W. do godziny 1300. 4. Przekazanie i odbiór dostaw nastąpi na podstawie protokołu odbioru ilościowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. §3 1. Strony ustalają, cenę ofertową brutto za przedmiot umowy na kwotę ……………… PLN. (słownie: …………..…………………………………………..) ustaloną na podstawie ceny zaoferowanej w trakcie licytacji. 2. Powyższa cena jest ostateczna i zawiera w sobie wszystkie koszty: transportu i ubezpieczenia oraz inne opłaty związane z realizacją zamówienia. § 4 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 2. Wykonawca wystawi fakturę po każdej z 4 dostaw odpowiednio za każdą zrealizowaną dostawę. 3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokoły odbioru określone niniejszą umową. 4. Termin zapłaty strony ustalają na 14 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu po podpisaniu protokółu odbioru. 5. Należność za wykonane dostawy uregulowana będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. § 5 1. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania towaru niepełnowartościowego, o obniżonej jakości. 2. Odmowa odbioru dostarczonego towaru winna być potwierdzona na piśmie wraz z wskazaniem powodów odmowy. § 6 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od daty odbioru. 2. W razie stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji. 3. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z pkt. 2 w powyższym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na nowy, a kosztami takiej wymiany obciąży Wykonawcę. 4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień dotyczących rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. § 7 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: a) wystawienia faktury VAT na cenę różniącą się od podanej w ofercie, b) niezachowania norm jakościowych, c) niezachowania terminu dostawy. § 8 Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy. § 9 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: a) za opóźnienie w dostarczeniu towaru albo opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad ponad terminy określone w umowie, w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, licząc za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, b) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z faktury VAT. § 10 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. § 11 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy. § 12 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. § 14 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający : Wykonawca: Załączniki: 1. Wskazanie miejsca i terminu dostaw. 2. Wzór protokołu odbioru ilościowego. ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy MIEJSCE DOSTAWY: 1. Urząd Miasta w W., ul. Urzędowa 1/1, 85-950 Warszawa Pierwsza dostawa – planowany termin dostawy 7 dni od dnia podpisania umowy L.P. NAZWA SUMA 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 20 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 1000 3. Papier kserograficzny A5 (ryza) 100 Druga dostawa – planowany termin dostawy 12-16.07.2010 r. L.P. NAZWA SUMA 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 10 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 1000 3. Papier kserograficzny A5 (ryza) 100 Trzecia dostawa – planowany termin dostawy 11-15.10.2010 r. L.P. NAZWA SUMA 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 10 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 1000 3. Papier kserograficzny A5 (ryza) 100 Czwarta dostawa – planowany termin dostawy 13-17.12.2010 r. L.P. NAZWA SUMA 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 0 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 1000 3. Papier kserograficzny A5 (ryza) 100 ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO W ………………………………………… W dniu ………………. dokonano odbioru ilościowego zgodnie z warunkami umowy nr ……… z dnia …………….. Stwierdza się, że dostawa spełnia / niespełnia* wymogi ilościowe określone w umowie. Ewentualne uwagi: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy: * niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pracownik Stanowiska d/s Zamówień Publicznych – Pan …... Adres strony internetowej Zamawiającego: www.urzad.pl PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1.Wnioski winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Urzędowa 1, 85-950 Warszawa, pok. 100 Sekretariat w terminie do 06.05.2010 r., do godziny 10.00. 2.Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być złożony Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA DOSTAWĘ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO ZNAK ….. ‘NIE OTWIERAĆ PRZED 06.05.2010 R. GODZ. 1030’ oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Napis wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz tytuł postępowania winny być napisane w sposób wyróżniający opakowanie spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. Wszelkie elementy wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie opakowane i nie oznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas ich porównywania i oceny. Brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyną otwarcia wniosku przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wadium Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła