Licytacja L-93-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-93-2013 - przetarg na wodę

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Test, Test
Adres pocztowy: test test m. test
Miejscowość: Test, Kod pocztowy: 00-000
Tel.: test, Faks: Test
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2013-03-25 11:44:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
przetarg na wodę
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
100 HL wody w opakowaniu 0,5L
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
1 miesiąc

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
brak

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

1 miesiąc

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

tak

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

tak

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-25 11:43:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

internet

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-03-25 11:44:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-03-26 11:44:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

tak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

tak

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

tak

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła