Licytacja L-94-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-94-2010 - Dostawa środków czystości

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KWP, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Adres pocztowy: Powstańców Wielkopolskich 7
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-090
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Termin otwarcia licytacji:

2010-05-13 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków czystości
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: a) nazwa towaru: dostawa papieru toaletowego min. Dwuwarstwowy, dzielony na tekturowej rolce, zawierający min. 176 listków o wymiarach 12,5x10 cm. b) jednostka miary: szt. c) ilość stała: 130000 d) Określone pojemności i rozmiary opakowań podane są jako minimalne. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie opakowań większych, ale przy zachowaniu tych samych ilości (sztuk). e) W przypadku proponowania produktu równoważnego Wykonawca winien dostarczyć przed podpisaniem umowy oświadczenie od producenta, potwierdzające skład towaru i spełnianie wymagań podanych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu. f) Termin dostawy - 7 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego . g) Zamówienia składane będą przez osoby wyznaczone przez Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów telefonicznie i zostaną niezwłocznie potwierdzone faxem. h) Wielkość i częstotliwość poszczególnych dostaw będzie uzależniona od potrzeb KWP, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu. i) Wykonawca dostarczy zamówioną partię asortymentu własnym transportem na swój koszt i odpowiedzialność do magazynu Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1. j) W dniu dostawy towar będzie podlegał odbiorowi ilościowemu i jakościowemu przez pracowników magazynu Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów. k) Jeżeli zostanie stwierdzone, że dostarczony asortyment jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ lub złożonym zamówieniu, zostanie wymieniony przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin od złożenia reklamacji przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. l) Wykonawca wystawi fakturę po każdej zrealizowanej dostawie. m) Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 39.83.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od daty podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
4) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia: a) Wykazu tych podmiotów – wzór stanowi załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA, b) Przedstawienia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2. 5) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7) Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymóg określony w pkt. 7 stosuje się odpowiednio. 1) Formularz WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ (zwanym dalej „wnioskiem”)- wzór stanowi załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA. 2) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wykonawcy zobowiązani są do: a) ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika. b) dołączenia w/w pełnomocnictwa do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
określone we wzorze umowy

Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 2) Wymagania techniczne: a) Komputer klasy PC wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux, z dostępem do sieci Internet, b) Oprogramowanie współpracujące z większością dostępnych na rynku przeglądarek internetowych. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 i 7.0.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej. 2) Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 3) Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 4) W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5) Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6) W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych polskich oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 7) Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8) W toku licytacji elektronicznej zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9) Zamawiający przyjął jako cenę wywoławczą brutto: 78.000,00 zł 10) Wysokość minimalnego postąpienia: 6500 zł 11) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Minimalna wysokość postąpienia

6500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-05-05 12:07:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

1) Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy przesłać na adres: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz lub złożyć w siedzibie zamawiającego (pokój nr 29)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-05-13 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-05-13 13:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła