Licytacja L-94-2012

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-94-2012 - aa

I. Dane zamawiającego

Nazwa: robert, robert
Adres pocztowy: k k m. 4
Miejscowość: k, Kod pocztowy: 60-761
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Numer ogłoszenia w BZP:

2222

Termin otwarcia licytacji:

0 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
aa
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
aaa
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
sdsad

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

asd

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

dfsdfsd

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

sdfsdfsd

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-04-13 11:26:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2w22222

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

0 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

asd

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

asd

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła