Licytacja L-94-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-94-2017 - DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO

I. Dane zamawiającego

Nazwa: 123, 123
Adres pocztowy: POW 1 m. 1
Miejscowość: Tomaszów Maz, Kod pocztowy: 97-200
Tel.: 123, Faks: 123
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

1/2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-26 14:20:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego formatu A-4 o gramaturze minimum 80g/m2 i białości minimum 146 CIE, fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych w łącznej ilości 19.700 ryz (ryza - 500 szt.).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.34.56.78-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 02.05.2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie żąda wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
123

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
123

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
123

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
123

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
123

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

podstawy wykluczenia zgodnie z BZP

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
coś

Termin związania ofertą

30

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.stronazopisemprzedmiotuzamowienia.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

skopiować z samouczka

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na platformie licytacyjnej Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskają dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. W toku licytacji Wykonawcy składają korzystniejsze postąpienia. 4. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą pod względem ceny. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. 6. W toku licytacji Wykonawca podaje kwoty brutto wyrażone w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie informował Wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawni informacji dotyczących ich identyfikacji. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za dostawę 1 ryzy papieru kserograficznego. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po zamknięciu licytacji wypełniony formularz ofertowy. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia) stanowić będzie załącznik do umowy. 11. Zamawiający do momentu rozpoczęcia licytacji na platformie UZP będzie porozumiewał się z Wykonawcami przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz inne informacje w formie faksu (nr faksu Zamawiającego: 85 670 28 42), pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail Zamawiającego: zamówienia.kwp@bk.policja.gov.pl). 12. Zamawiający określił kwotę wywoławczą brutto za 1 ryzę papieru: 10,15 zł. 13. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 0,02 zł. 14. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-25 14:10:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

abc

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-26 14:20:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-26 14:21:18

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła