Licytacja L-95-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-95-2017 - Dostawa licencji na oprogramowanie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ryszard, Ryszard
Adres pocztowy: piłsudskiego 12
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 91-100
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

1258

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-26 14:10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji na oprogramowanie
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem umowy jest dostawa 140 licencji na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2016 Government OPEN 1 License No Level (021-10583).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.77.10.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
2 tygodnie

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gra.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. 2. Cena wywoławcza wynosi 193.110,00 złotych brutto 3.Minimalna wartość postąpienia wynosi 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 500.01 będzie oznaczało 500 zł i 1 grosz). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/. 8. W prawej części ekranu znajduje się aktualny czas. Czas ten jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. Powyższe rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych z niejednolitością czasów ustawionych na komputerach poszczególnych uczestników licytacji.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-31 13:56:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Powiat pok.1

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-26 14:10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-26 14:15:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła