Licytacja L-96-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-96-2009 - roboty budowlane

Dane zamawiającego

Anna Nowak, MUW
Korczaka 231 m. 21
31-156, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

133

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-03 11:13:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

remont pomieszczeń budynku wraz z instalacją sanitarną

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

ttt

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

rrr

IV. Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-27 11:14:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

eee

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

www

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

31.08.2209.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5 %

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wzór umowy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

5000

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-27 11:14:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 50 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła