Licytacja L-97-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-97-2009 - tusze

Dane zamawiającego

mwieczorek, Urząd Miasta Piekary Śląskie
Bytomska 84
41-940, Piekary Śląskie

Numer ogłoszenia w BZP:

444444

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-24 13:14:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

tusze do drukarek hp

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

bleblbelbel

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

bbbbb

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-23 13:15:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

brrgbtgbtb

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

gbtgbgtbtb

VIII. Termin związania ofertą

bfgbfgbf.

IX. Termin wykonania zamówienia

fbfgbfbfbf.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

fgbfb

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

bfgbfg

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

bgfbfg

Informacje o wadium:

gbfgbfgbfgb

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-23 13:15:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-27 13:14:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła