Licytacja L-97-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-97-2011 - kasza

I. Dane zamawiającego

Nazwa: zzp, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adres pocztowy: Korfantego 2
Miejscowość: Opole, Kod pocztowy: 45-077
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

111

Termin otwarcia licytacji:

2011-07-22 13:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
kasza
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
dftg
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
trytryu

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
tytry

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

ertr

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

rtrt

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

rtr

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

eter

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-07-22 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

hjgj

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-07-22 13:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-07-22 13:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

fgdfg

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

fgf

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

gfdgd

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła