Licytacja L-97-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-97-2017 - Urząd Gminy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: wiosna, Wiosenne Porządki
Adres pocztowy: ulica 23 m. 23
Miejscowość: uc, Kod pocztowy: 90-052
Tel.: 23, Faks: 23
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

44567778

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-26 14:27:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Urząd Gminy
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
dostawa papieru
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 87.88.88.88-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
10 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
zamawiajacy nie żąda wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie opisuje warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie opisuje warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie opisuje warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie opisuje warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie opisuje warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gmina.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

dcfgghftyht

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

drtteryryty

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-01 14:22:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

gmina pokój

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-26 14:27:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-26 14:35:25

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

brak

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła