Licytacja L-99-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-99-2009 - termin zaproszeń

Dane zamawiającego

123, 123
123 123 m. 123
11-111, 123

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-25 13:08:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

123

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

123

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

123

IV. Minimalna wysokość postąpienia

213.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-24 13:03:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

123

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

213

VIII. Termin związania ofertą

123.

IX. Termin wykonania zamówienia

123.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

123

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

123

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

123

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

123

Informacje o wadium:

123

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-24 13:03:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-26 13:03:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła