Licytacja L-99-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-99-2012 - pies

I. Dane zamawiającego

Nazwa: adam, UZP
Adres pocztowy: matejki 2 m. 2
Miejscowość: Konin, Kod pocztowy: 02-345
Tel.: 225463645, Faks: 225469763
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

2323

Termin otwarcia licytacji:

2011-12-29 12:47:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
pies
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
ds
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 44.44.44.55-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
11112011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

11122011

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

dsw

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

dw

Minimalna wysokość postąpienia

12.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

1970-05-09 18:26:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

11122011

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-12-29 12:47:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-04-29 12:47:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dc

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

cd

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła