Licytacja L-99-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-99-2014 - dostawa papieru do drukarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: student, uczelnia
Adres pocztowy: Długa 2 m. 3
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-020
Tel.: 1234567, Faks: 7653145
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

12345/BZP

Termin otwarcia licytacji:

2014-05-05 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa papieru do drukarek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
18 miesięcy od podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
5000 PLN Zamawiający żąda wadium Wadium musi być złożone przed terminem złożenia wniosku o dopuszczenie do udział w postępowaniu

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie wymagane

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie wymagane

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie wymagane

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie wymagane

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie wymagane

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany ceny wylicytowanej w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający dopuszcza zmianę dostarczanego asortymentu w przypadku zaprzestania produkcji papieru. Waloryzacja.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 40 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.przetargi.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Platforma UZP. Przenieść wymagania z samouczka w to miejsce np. o wymaganiach przeglądarki.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Cena wywoławcza - 246 000 PLN Każde kolejne postąpienie musi być niższe od poprzedniego. Formularz Wykonawca przed podpisaniem umowy musi dostarczyć formularz asortymentowo - cenowy. Pouczenie o sposobie wpisania ceny postąpienia (z kropką). Wartość ceny brutto formularza musi być zgodna z ceną wylicytowaną.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-04-21 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

pokój 205 siedziba Zamawiajacego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-05-05 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-05-05 13:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła