Samouczek

Spis treści


Terminy

Sposób określenia terminu otwarcia – system licytacji elektronicznych przewiduje dwa sposoby określenia terminu otwarcia licytacji:
  1. poprzez wskazanie konkretnej daty, godziny i minuty, kiedy ma nastąpić otwarcie licytacji (termin sztywny)
  2. poprzez wskazanie czasu od terminu przekazania zaproszeń do udziału w licytacji, po upływie którego ma nastąpić otwarcie licytacji, z tym, że zamawiający określa równocześnie godzinę i minutę otwarcia licytacji w pierwszym dniu po upływie ww. okresu czasu (termin relatywny).

Podkreślenia wymaga, że wybór sposobu określania terminu będzie dotyczył wszystkich terminów dla danej licytacji, tj. terminu otwarcia, terminu zamknięcia, ew. terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów - w przypadku licytacji wieloetapowej (zob. licytacja wieloetapowa). Wybór ten nie będzie natomiast skuteczny wobec: terminu związania ofertą oraz terminu wykonania zamówienia

Wybór drugiej ze wskazanych możliwości jest o tyle korzystny, że zabezpiecza zamawiającego przed koniecznością zmiany terminu w sytuacji przedłużania się procedury. Zamawiający, na etapie wprowadzania informacji do systemu, definiuje tylko liczbę dni, jaka musi upłynąć od terminu przekazania wykonawcom zaproszeń do udziału w licytacji. Jednocześnie pozostawiono zamawiającemu możliwość definiowania, o której godzinie ma się rozpocząć licytacja. W takim przypadku licytacja zostanie otwarta o godzinie wybranej przez zamawiającego, pierwszego dnia po upływie wskazanej liczby dni od dnia przekazania zaproszeń. Należy jednocześnie pamiętać, że zgodnie z art. 76 ust. 4, termin otwarcia licytacji nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 

Zarówno w przypadku wybrania opcji terminów sztywnych, jak i terminów relatywnych, zamawiający będzie miał możliwość ustalenia terminu zamknięcia licytacji jako upływu czasu od ostatniego postąpienia.  

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła