Samouczek

Spis treści


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Informacje raz wprowadzone do systemu za pomocą formularza, objęte ogłoszeniem o zamówieniu można w razie potrzeby zmienić przy użyciu przycisku „zmień ogłoszenie o zamówieniu”. Proszę jednak pamiętać, że każda zmiana informacji, dokonana od momentu zamieszczenia i publikacji ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie wymagała uprzedniego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Mając to na uwadze, proszę uwzględnić fakt zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, podając w formularzu „zmień ogłoszenie o zamówieniu” numer tego ogłoszenia w BZP (odrębnie dla każdej zmiany). Wraz z upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyłączona zostaje możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w pełnym zakresie. Jest to związane z faktem, iż po jego upływie nie powinno być już zamieszczane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Upływ terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien więc co do zasady powodować „zamrożenie” wszystkich wprowadzonych informacji. Mając jednak na uwadze, że w pewnych okolicznościach, związanych w szczególności z wnoszonymi środkami ochrony prawnej, będzie konieczne przedłużenie pierwotnie przewidzianych terminów, system dopuści możliwość ich modyfikacji (przedłuż terminy / zmień ogłoszenie o zamówieniu). W takim przypadku nie będzie już wymagane podawanie numeru ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Historia zmian Proszę zwrócić uwagę, iż dane wprowadzane w trybie zmiany ogłoszenia o zamówieniu nie spowodują definitywnego usunięcia pierwotnych informacji; poprzednie wersje ogłoszenia o zamówieniu będą bowiem widoczne po wybraniu opcji „historia zmian” znajdującej się w górnej części ekranu przedstawiającego widok ogłoszenia o zamówieniu. 

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła